Goof Troop (U) SNES

Goof Troop (U) SNES Game Genie
Start With Hookshot: (Player 1 Only)
D4D0-1D6A

Start With Candle: (Player 1 Only)
D0D0-1D6A

Start With Key: (Player 1 Only)
D1D0-1D6A

Start With Boss Key: (Player 1 Only)
D6D0-1D6A

Start With Shovel: (Player 1 Only)
DCD0-1D6A

Start With Bell: (Player 1 Only)
DAD0-1D6A

Start With Wooden Plank: (Player 1 Only)
D3D0-1D6A